Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Dokumenty strategiczne

1. Strategia rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2015-2023 – pobierz

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Siennica Różana na lata 2016-2024 – pobierz

3. Lokalny Program Rewitalizacji 2017-2023

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-2020

5. Gminny Program Wspierania Rodziny 2016-2018

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-2021

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, 2004 r.

8. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana, 2019 – 2022 – pobierz