Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Artykuły

Poznaj Swoje Możliwości

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej  realizuje projekt systemowy pt. „Poznaj swoje możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Czas trwania projektu

od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Budżet

Całkowita kwota projektu wynosi 65 332,00 zł,
w tym: wkład własny: 6 859,86 zł,
płatność ze środków europejskich: 55 532,20 zł
dotacja celowa z budżetu krajowego: 2 939,94 zł

Jakie są cele projektu?

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 6 osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej do końca 2011 r.  

    
Kim są uczestnicy/uczestniczki projektu?

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby zamieszkujące na terenie gminy Siennica Różana, w wieku aktywności zawodowej,  bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.Rekrutacja

Rekrutacja uczestników/uczestniczek odbyła się poprzez promocję w formie: ogłoszenia na stronie internetowej i w prasie lokalnej. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu została przeprowadzona przez komisję powołaną zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne, w skład której weszli pracownicy socjalni. Zgłoszenie udziału w projekcie nastąpiło poprzez złożenie w siedzibie Ośrodka wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (ankiety zgłoszeniowej, deklaracji udziału w projekcie). Pracownicy socjalni z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali kontrakty socjalne w miejscu zamieszkania.
Do udziału w projekcie zadeklarowało się 10 osób, w tym z 6 osobami zawarto kontrakty socjalne, a 4 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.


Działania:

Zadanie 1. Aktywna integracja

W ramach kontraktów socjalnych wykorzystane zostały narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe), aktywizacji społecznej (warsztaty psychologiczne), aktywizacji zdrowotnej (badania profilaktyczne) i aktywizacji edukacyjnej  (kursy, szkolenia). Szczegóły zastosowanych form wsparcia aktywnej integracji zostały określone indywidualnie dla każdego uczestnika według potrzeb i założeń kontraktów.


Zadanie 2.   Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin prowadzona jest praca socjalna przez 2 pracowników socjalnych.


Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych.

 
Zadanie 4. Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem prowadzone jest przez zespół zarządzający w skład którego wchodzą kierownik, który jest koordynatorem, główny księgowy i 2 pracowników socjalnych.
Za całość realizacji i promocję projektu odpowiada kierownik.
Za całość obsługi finansowej odpowiada główny księgowy.


Zadanie 5. Promocja projektu                                                              

Akcja informacyjna i  promocyjna polegała na:
- zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej (aktualizacja strony);
- opracowaniu i zakupie plakatów;
- oznaczeniu pomieszczeń, w których będzie prowadzony projekt systemowy oraz zakupionego wyposażenia w ramach projektu.

       

Aktywna integracja – realizacja kontraktów socjalnych

Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej będą uczestniczyć w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz w warsztatach psychologicznych z aktywizacji społecznej.

 - Zajęcia aktywizacji zawodowej i społecznej:

"Warsztaty wspierające kompetencje życiowe i zawodowe (warsztaty psychologiczne, aktywizacja zawodowa, rozmowa indywidualna)"

Harmonogram zajęć

 - "Trening komunikacji"

harmonogram zajęć

 

 - "Trening wyglądu zewnętrznego"

harmonogram zajęć

 

 - "Trening gospodarowania budżetem domowym"

harmonogram zajęć

 

Z grupy instrumentów aktywizacji  zdrowotnej  6 osobom sfinansowano badania profilaktyczne przeprowadzone przez lekarza z Medycyny Pracy.

W ramach instrumentów aktywizacji  edukacyjnej zostaną zorganizowane szkolenia:
- „Kucharz - kelner” (4 osoby),  - harmonogram szkolenia


- „Magazynier z obsługą wózka jezdnego z napędem mechanicznym" (2 osoby).  - harmonogram szkolenia

 - "Kurs prawa jazdy kat. B" (2 osoby)

harmonogram zajęć

 - "Bukieciarstwo - kompozycje żywe i sztuczne" (4 osoby)

harmonogram zajęć

 

 Podsumowanie działań projektowych 2011