Ekologia

Utworzenie Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Siennicy Różanej

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Gmina Siennica Różana uzyskała dofinansowanie programu "Utworzenie Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Siennicy Różanej", w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół w Siennicy Różanej.

Zajęcia będą prowadzone 5 dni w tygodniu od 630 do 1600 zgodnie z podstawą programową dla wychowania przedszkolnego.

Dodatkowo prowadzone będą zajęcia z logopedą.

Dzieci zapewnione będą miały w ramach projektu wyżywienie (drugie śniadanie i obiad).

Program realizowany będzie w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 od września 2010 do czerwca 2013.

 


Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest zgłoszenie się rodzica do biura projektu w celu złożenia pisemnej deklaracji  udziału i karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Regulamin rekrutacji
Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie opiekuna
Karta zgłoszenia dziecka
    
Dokumenty przyjmowane będą w okresie do 23 sierpnia 2010 r.

 

Projekt „Utworzenie ośrodka edukacji przedszkolnej w Siennicy Różanej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej