Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 17.07.2017r.

Rozmiar tekstu:

Siennica Różana, dnia 17.07.2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka 849/3, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Działka numer 849/3, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana. Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00065220/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.16 ha;

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste od dnia 13.11.2014 r. na 99 lat.

Zabudowana budynkiem „starej zlewni mleka” o powierzchni użytkowej 166 m2. Budynek stanowi własność użytkownika wieczystego.

W skład nieruchomości wchodzi jeden użytek – Bi;

Media: Działka uzbrojona w wodę, kanalizację, prąd. Możliwość przyłączenia gazu, telefonu i Internetu (światłowód).

 4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego   gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 849/3 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania zgodny z oznaczeniem w ewidencji gruntów      i budynków – inne tereny zabudowane Bi.

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)   wartość rynkowa prawa własności gruntu:

13 743 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złotych);

6a)   wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu:

10 170 (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych);

6b) cena przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

4 870 (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych). W skład tej kwoty wchodzi wysokość opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu działki nr 849/3 jako części składowej nieruchomości gruntowej według stanu i ceny na 10.07.2017 r. powiększona o koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;

9)     termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

10)    zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.)  ustalono do dnia 29.08.2017 r.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 17.07.2017 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 17.07.2017 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, wywieszony został na tablicy ogłoszeń sołectwa Siennica Królewska Mała a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.