Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - obręb Żdżanne, dz. ew. 306

Siennica Różana, dnia 29.11.2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Działka 306, obręb Żdżanne, gmina Siennica Różana.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru   nieruchomości :

Działka numer 306, obręb Żdżanne, gmina Siennica Różana. Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00040088/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.85 ha;

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oddana w dzierżawę na okres trzech lat od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2018 r.

W skład nieruchomości wchodzą następujące użytki:

R III b – 0,02 ha;

R IV a – 0,29 ha;

R V – 0,27 ha;

Ł V – 0,18 ha;

Ps V – 0,09 ha;

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego   gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 306 położonej w obrębie Żdżanne to grunty orne i użytki zielone.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania – użytki zielone.

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: cena 1,92 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

9)    termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

10)     zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.):  nie dotyczy;

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 29.11.2017 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 29.11.2017 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Żdżanne a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została            w „Dzienniku Wschodnim”.