Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

WYKAZ nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży Zagroda 820-3

Siennica Różana, dnia 14.12.2017 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Działka 820/3, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Działka numer 820/3, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana. Nieruchomość zapisana jest w KW nr ZA1K/00059445/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

2)   powierzchnia nieruchomości: 0.03 ha;

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

W skład nieruchomości wchodzą następujące użytki:

R II – 0,01 ha;

Br - R II – 0,02 ha;

 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie    z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego   gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 820/3 położonej w obrębie Zagroda to grunty orne.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

 

Aktualny sposób zagospodarowania zgodny z oznaczeniem w ewidencji gruntów i budynków – R – grunty orne.

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)   cena nieruchomości:

1310 (słownie: tysiąc trzysta dziesięć złotych). W skład tej kwoty wchodzi wartość rynkowa prawa własności powiększona o koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:    nie dotyczy;

9)    termin wnoszenia opłat: nie dotyczy;

10)     zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania  w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.): 26.01.2018 r.

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 14.12.2017 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 14.12.2017 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń sołectwa Zagroda a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została              w „Dzienniku Wschodnim”.