Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny

Siennica Różana, dnia 15.12.2017 r.    

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny

 

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

 

2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny

 

 

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub;

b)      wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez ministra właściwego do spraw rodziny  i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

c)      wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 • staż pracy:

-          wykształcenie wyższe – minimum 2 lata stażu pracy;

-          wykształcenie średnie – minimum 5 lat stażu pracy;

 • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposzlakowana opinia;
  • prawo jazdy kat. B;
  • osoba aplikująca na stanowisko asystenta rodziny nie jest i nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego) – jeśli dotyczy.

 

4. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin określonych ustawą „Za życiem”, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
 • preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie, asertywność i obowiązkowość.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • umowa o pracę na okres 3 miesięcy z możliwością dalszego zatrudnienia;
 • praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy;
  • praca biurowa wykonywana w  siedzibie Ośrodka oraz praca w środowisku z rodzinami;
  • asystent rodziny nie może prowadzić postępowano zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
  • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.  

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 894);
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
   • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z  tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
   • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu „za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

8. Sposób i termin składania dokumentów.

Wymagane dokumenty powinny być ułożone oraz ponumerowane zgodnie z kolejnością zamieszczoną w punkcie 7 wraz ze spisem dokumentów. Przygotowaną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej”. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, decyduje data doręczenia dokumentów do siedziby Ośrodka.

Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

9. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne podane w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie podana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej w zakładce: Jednostki organizacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej – Nabór na wolne stanowiska.

 

       Kierownik

    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   (-) Sylwia Wolska

 

                             

Załączniki:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - pobierz

Wyniki naboru - pobierz