Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 4 października 2018 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 12.00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w spr. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana”
6. Podjęcie uchwały  określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Podjęcie uchwały w spr. Statutu Gminy Siennica Różana.
8. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie obrad.

Wójt Gminy

/-/

Leszek Proskura