Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

            Siennica Różana, dnia 22 marca 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 9.00

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
 9. Podjęcie uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Siennica Różana.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Siennica Różana.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siennica Różana oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Siennica Różana w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Siennica Różana na lata 2019-2022.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 21.  Sprawozdanie z pracy Stałych Komisji Rady Gminy oraz sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2018 rok.
 22.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2018 rok.
 23.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica Różana.
 24.  Plany dotyczące przygotowania Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 25.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 26.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27.  Zakończenie obrad.

 

 

    Wójt Gminy

/-/ Leszek Proskura