Ogłoszenia

Informacja o posiedzeniu Komisji rewizyjnej w dniu 27.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej odbędzie się posiedzenie Komisji rewizyjnej Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i przyjecie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości średniego  wynagrodzenia nauczycieli za rok 2018 rok.
  4. Zaopiniowanie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  5. Zapoznanie się z protokołami ze wszystkich kontroli zewnętrznych, które były przeprowadzone w Urzędzie Gminy w 2018 roku, przedstawienie Radzie Gminy wyników tych kontroli oraz sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
  6. Kontrola wydatkowania środków pochodzących z dotacji budżetu Gminy na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.
  7. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
  8. Dyskusja, wolne wnioski.

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/ Dariusz Sęczkowski