Ogłoszenia

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 29 kwietnia 2019 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. (wtorek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 09.00


1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Siennica Różana.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
7. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2018 r.:
- z działalności Centrum Kultury,
- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,
- z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar, przemocy w rodzinie,
- z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz innych sprawozdań
Wójta Gminy:
- opinia RIO do sprawozdania Wójta,
- opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
- opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej,
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oraz
ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.
11. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Banach

 

W tym roku po raz pierwszy, zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, na sesji będzie odbywała się debata na temat raportu o stanie gminy. Z raportem można się zapoznać na stronie na stronie  gminy pod adresem http://www.siennica.pl/index.php/raport-o-stanie-gminy. W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy, którzy złożą do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Poniżej / w załączeniu/ wzór karty poparcia udziału w debacie.

Załącznik:

1. Wzór karty poparcia - pobierz