Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ogłoszenia

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy - działki ewidencyjne numer 726, 727, 728 i 730, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana.

Siennica Różana, dnia 24.07.2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działki ewidencyjne numer 726, 727, 728 i 730, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana.

 

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Działki ewidencyjne numer 726, 727, 728 i 730, obręb Zagroda, gmina Siennica Różana, zapisane w KW nr ZA1K/00046382/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy

w Krasnymstawie.

 

2)   powierzchnia nieruchomości: 4.91 ha;

 

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

W skład nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków wchodzą następujące użytki:

Lzr-Ps IV – 2.82 ha;

Lzr-Ps V – 0.85 ha;

N – 1.24 ha;

 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

  • Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości to grunty orne
    w strefie eksploatacji powierzchniowej surowców.

Na działce 727 znajduje się stanowisko archeologiczne.

Na działce 730 znajduje się stanowisko archeologiczne.

Na ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowe działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania zgodny z danymi ewidencji gruntów:

grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwiskach trwałych oraz nieużytki.

 

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: do końca roku 2020;

 

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

7)  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego:   nie dotyczy;

 

8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:          

Minimum 10.000,00 zł/ha/rok;

 

9)   termin wnoszenia opłat: do 10 stycznia za dany rok kalendarzowy;

 

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr VII/58/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 29 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
;

 

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 24.07.2019 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 24.07.2019 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń obrębu Zagroda a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została
w „Dzienniku Wschodnim”.