Ogłoszenia

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2019

 

Informujemy, że w dniach od 1 do 31 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Siennica Różana przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W roku 2019 LIMIT ustala się jako sumę:

 

1)   kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

 oraz

2)   kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w roku 2019 została ustalona na 1 zł.

 

Do wniosku należy dołączyć:

-     faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie  od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.;

-     zaświadczenie/dokument z ARMiR o ilości posiadanego bydła – w przypadku ubiegania się przez  producenta rolnego o zwrot podatku  w odniesieniu do bydła.

 

Załącznik:

1. Wniosek o zwrot podatku - pobierz