Ogłoszenia

Poznaj Swoje Możliwości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej  realizuje projekt systemowy pn. „Poznaj swoje możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Czas trwania projektu

od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Budżet

Całkowita kwota projektu wynosi 65 303,58 zł,

w tym: wkład własny: 6 856,88 zł,

płatność ze środków europejskich: 55 508,04 zł

dotacja celowa z budżetu krajowego: 2 938,66 zł

 

Jakie są cele projektu?

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 6 osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica Różana będących klientami pomocy społecznej do końca 2013 r. 

    

Kim są uczestnicy/uczestniczki projektu?

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby zamieszkujące na terenie gminy Siennica Różana, w wieku aktywności zawodowej,  bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników/uczestniczek dokonali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownicy socjalni z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali kontrakty socjalne w miejscu zamieszkania. Ponadto projekt zakładał przeprowadzenie dla każdego uczestnika/uczestniczki diagnozy potrzeb, która nastąpiła w trakcie realizacji projektu systemowego przed objęciem osoby wsparciem, na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego

Do udziału w projekcie zadeklarowało się 8 osób, w tym z 6 osobami zawarto kontrakty socjalne, a 2 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

 

Działania:

Zadanie 1. Aktywna integracja

W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej (doradztwo zawodowe), aktywizacji społecznej (trening kompetencji i umiejętności społecznych) i aktywizacji edukacyjnej (kursy, szkolenia, warsztaty). Szczegóły zastosowanych form wsparcia aktywnej integracji zostaną określone indywidualnie dla każdego uczestnika według potrzeb i założeń kontraktów.

 • Glazurnik

Harmonogram

 • Murarz-tynkarz

Harmonogram

 • Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu

Harmonogram

 • Cukiernik

Harmonogram

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Harmonogram

 • Obsługa kasy fiskalnej

 Harmonogram

 • Trening kompetencji zawodowych

Harmonogram

 Zadanie 2.   Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania uczestników/uczestniczek i ich rodzin w środowisku społecznym prowadzona jest praca socjalna przez 3 pracowników socjalnych z 4 zatrudnionych w Ośrodku.

 

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

 

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych.

 

Zadanie 4. Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem prowadzone jest przez zespół zarządzający w skład którego wchodzą kierownik, który jest koordynatorem, główny księgowy i 3 pracowników socjalnych.

Za całość realizacji i promocję projektu odpowiada kierownik.

Za całość obsługi finansowej odpowiada główny księgowy.

 

Zadanie 5. Promocja projektu                                                              

Akcja informacyjna i  promocyjna polegała na:

 • umieszczeniu na dokumentach związanych z realizacją projektu systemowego informacji o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS oraz obowiązujących logotypów;
 • poinformowaniu uczestników/uczestniczek projektu systemowego o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS;
 • oznaczeniu pomieszczeń, w których prowadzony będzie projekt systemowy;
 • oznaczeniu miejsca pracy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu;
 • zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej i jej aktualizacji;
 • zakupie materiałów do wizualizacji projektu (plakaty).

Podsumowanie działań projektowych 2013