Ogłoszenia

Informacja dotycząca wykazu obwodów głosowania

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

z dnia 22 września 2015 r. 

         Na podstawie art. 16 § 1 pkt 1, art.12a,  oraz art.61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z póź. zm.) oraz §1 uchwały Nr XVIII/123/2012 z dnia 27 grudnia 2012 Rady Gminy Siennica Różana, zmienionej uchwałą Nr XXXII/192/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3202) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika na terenie gminy Siennica Różana, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 

 

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA

 

Nr obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej

Komisji Wyborczej

 

1

Baraki, Rudka, Siennica Królewska Duża

Siennica Królewska Duża nr 97

Remiza OSP

 

2

Kozieniec, Siennica Królewska Mała,

Siennica Różana, Stójło

Siennica Różana nr 257

sala gimnastyczna

Zespołu Szkół

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego)

 

3

 

Boruń, Maciejów, Wola Siennicka

Wola Siennicka nr 75

Remiza OSP

 

4

 

Zagroda, Zwierzyniec, Żdżanne

Zagroda nr 135

biurowiec

 RSP Zagroda

 

5

 

Wierzchowiny

Wierzchowiny nr 61a

Remiza OSP

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego)

  • Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu  25 października 2015 r. w godz. 7oo -  21oo.
  • Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Siennica Różana najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. jest dopisywany do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 
  • Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Wójtowi Gminy najpóźniej do dnia 12 października 2015 r. ( w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a)
  • Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat , może złożyć do Urzędu Gminy Siennica Różana, najpóźniej do dnia 16 października 2015r.. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                  /-/ Leszek Proskura