Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Gospodarka niskoemisyjna - Gminy Siennica Różana

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ – GMINA SIENNICA RÓŻANA

 

Gmina Siennica Różana rozpoczęła prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Siennica Różana – plan gospodarki niskoemisyjnej”, przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wskaże kierunki działań zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej oraz poprawy jakości powietrza w Gminie Siennica Różana. Ponadto opracowanie dokumentu pozwoli pozyskać fundusze w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

 

W ramach opracowywanego Planu zostanie stworzona baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie, odbędzie się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem planu oraz zostaną podjęte działania promujące tworzenie dokumentu.

 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW Urzędu Gminy Siennica Różana dotyczące projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Siennica Różana – plan gospodarki niskoemisyjnej” obejmowało następujące zagadnienia:

- czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej i skąd wynika potrzeba jego opracowania;

- struktura planu gospodarki niskoemisyjnej;

- metodologia tworzenia bazy danych i inwentaryzacji emisji CO2 na terenie gminy;

- cele strategiczne i szczegółowe, które gmina osiągnie dzięki realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej;

- działania do realizacji w latach 2015-2020 wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania i wskaźników monitoringu efektów działań;

- realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej;

- procedury przetargowe, w tym wprowadzenie systemu zielonych zamówień publicznych;

- tworzenie i aktualizacja bazy danych.

 

W trakcie KONFERENCJI z władzami gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy poświęconej etapom tworzenia Planu, zaprezentowano strukturę PGN, przedstawiono wyniki inwentaryzacji bazowej emisji gazów cieplarnianych, wskazano i omówiono działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, praktycznych aspektów działań inwestycyjnych wpisujących się w realizację planu gospodarki niskoemisyjnej. 

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

Gmina Siennica Różana zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Siennica Różana – plan gospodarki niskoemisyjnej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów
i gazów cieplarnianych na terenie gminy Siennica Różana, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Dzięki wskazanym w PGN planie działań gmina Siennica Różana i podmioty z terenu gminy będą mogły starać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zadania z następujących obszarów: gmina: Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, Zainstalowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej, Instalacja energooszczędnego oświetlenia w budynkach zarządzanych przez gminę i budynkach jednostek gminnych, Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE; społeczeństwo: Ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych, Zainstalowanie OZE w budynkach mieszkalnych na terenie gminy; transport: Modernizacja dróg gminnych, Wymiana pojazdów wykorzystywanych przez gminę i jednostki podległe oraz OSP w sposób ograniczający emisję, Rozbudowa infrastruktury rowerowej (m.in. ścieżki rowerowe, stojaki rowerowe, wiaty); przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne: Termomodernizacja budynków wykorzystywanych na cele gospodarcze i społeczne na terenie gminy, Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne – instalacja urządzeń poprawiających bilans energetyczny lokalnych firm, Budowa instalacji OZE, Zainstalowanie OZE w budynkach służących działalności gospodarczej i obiektach wykorzystywanych na cele społeczne na terenie gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko