Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Ostatnio dodane

Realizowane projekty

Poznaj Swoje Możliwości 2008

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej realizuje Projekt systemowy „Poznaj swoje możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czas trwania projektu

Od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Budżet

Całkowita kwota projektu wynosi 22 904,10 zł,
w tym:

  • wkład własny 2 404,90 zł,
  • dotacja rozwojowa 20 499,20 zł (19 268,48  zł - środki z EFS, 1 030,72 zł środki  z budżetu państwa)

Jakie są cele projektu?

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych długotrwale będących klientami pomocy społecznej.

Kim są beneficjenci ostateczni?

Uczestnikami projektu są zamieszkujące na terenie gminy, w wieku aktywności zawodowej,  długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona została przez pracowników socjalnych na podstawie analizy dokumentacji znajdującej się w ośrodku.
Do udziału w projekcie zadeklarowało się 5 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne.

Działania:

Zadanie 1. Aktywna integracja
W ramach kontraktów socjalnych wykorzystane zostały narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej ( doradztwo zawodowe), aktywizacji zdrowotnej (badania profilaktyczne i specjalistyczne) i aktywizacji edukacyjnej  (kursy, szkolenia). Szczegóły zastosowanych form wsparcia aktywnej integracji zostały określone indywidualnie dla każdego uczestnika według potrzeb i założeń kontraktów.

Zadanie 2.   Praca socjalna
Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin prowadzona jest praca socjalna przez 2 pracowników socjalnych.

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze
Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych.

Zadanie 4. Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem prowadzone jest przez zespół zarządzający, w skład którego wchodzą kierownik, który jest koordynatorem, główny księgowy i 2 pracowników socjalnych.
Za całość realizacji i promocję projektu odpowiada kierownik.
Za całość obsługi finansowej odpowiada główny księgowy.

Zadanie 5. Promocja projektu
Akcja informacyjna i  promocyjna polega na:

  • umieszczaniu na dokumentach związanych z realizacją projektu systemowego informacji o współfinansowaniu ze środków EFS oraz obowiązujących logotypów,
  • zamieszczaniu informacji w prasie i na stronie internetowej Urzędu Gminy o realizacji programu
  • oznaczeniu budynku i pomieszczeń, w których prowadzony jest projekt systemowy oraz zakupionego wyposażenia  w ramach projektu.

Rezultaty:

Rezultaty twarde
5 osób zostanie objętych kontraktami socjalnymi
5 osób zrealizuje kontrakt socjalny

Rezultaty miękkie
Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów miękkich:

  • podniesienia, zmiany lub nabycia nowych umiejętności,
  • zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy,
  • wzrostu samooceny i pewności siebie
  • zwiększenia zdolności komunikacyjnych uczestników

Aktywna integracja – realizacja kontraktów socjalnych
Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej uczestniczyli w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego oraz w warsztatach psychologicznych z aktywizacji zawodowej.
W ramach instrumentów aktywizacji  edukacyjnej dla 5 osób sfinansowano kurs „sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych.”
Z grupy instrumentów aktywizacji  zdrowotnej  5 osobom sfinansowano badania profilaktyczne przeprowadzone przez lekarza z Medycyny Pracy oraz  2 osobom opłacono badania na nosicielstwo.


  Kapitał Ludzki  Unia Europejska Unia Europejska    Europejski Fundusz Społeczny

Strona wykonana w ramach projektu systemowego "Poznaj swoje możliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.