Get Adobe Flash player
  Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana 
    tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Konto: 83 8200 1021 2003 2100 0606 0029
                                          Biuletyn
Informacji
Publicznej

Realizowane projekty

Poznaj Swoje Możliwości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej

 realizuje w 2012 r. projekt systemowy pn. „Poznaj swoje możliwości” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych w 2008 r., gdyż umowa ramowa na realizację projektu systemowego została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.

W roku bieżącym projekt skierowany jest do 9 osób (6 – kobiet i 3 – mężczyzn), beneficjentów pomocy społecznej z grupy osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem podejmowanych działań jest zwiększenie szans na zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia, podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy.

 Przewidywana jest realizacja m.in. następujących kursów i szkoleń:

 • kucharz – kelner z elementami cateringu,
 • dekoracja stołów,
 • operator koparko – ładowarki,
 • pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • trening kompetencji zawodowych.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 9 osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica Różana będących klientami pomocy społecznej do końca 2012 r. poprzez zastosowanie narzędzi aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej.

 

Przewidywany jest również zakup podręczników szkolnych, które umożliwią uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym, uwzględniając realne potrzeby uczestników.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana

tel./fax: 82 575-92-16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania projektu

 

od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Budżet

Całkowita kwota projektu wynosi 97 840,80 zł,

w tym: wkład własny: 10 273,28 zł,

płatność ze środków europejskich: 83 164,68 zł

dotacja celowa z budżetu krajowego: 4 402,84 zł

 

Jakie są cele projektu?

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa 9 osób bezrobotnych z terenu gminy Siennica Różana będących klientami pomocy społecznej do końca 2012 r. 

    

Kim są uczestnicy/uczestniczki projektu?

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby zamieszkujące na terenie gminy Siennica Różana, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat),  bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Rekrutacja

Rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu dokonali pracownicy socjalni na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownicy socjalni z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie przeprowadzili wywiady środowiskowe i podpisali kontrakty socjalne w miejscu zamieszkania. Proces rekrutacji został przeprowadzony zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci. Projekt zakłada przeprowadzenie dla każdego uczestnika/uczestniczki diagnozy potrzeb, która nastąpiła w trakcie realizacji projektu systemowego przed objęciem osoby wsparciem, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego

Do udziału w projekcie zadeklarowało się 12 osób, w tym z 9 osobami zawarto kontrakty socjalne, a 3 osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.

 

Działania:

 

Zadanie 1. Aktywna integracja

W ramach kontraktów socjalnych zostaną wykorzystane narzędzia aktywnej integracji z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Szczegóły zastosowanych form wsparcia aktywnej integracji zostały określone indywidualnie dla każdego uczestnika według potrzeb i założeń kontraktów. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej tj. zakupu podręczników szkolnych, które umożliwią uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym, a w dalszej perspektywie ułatwią poszukiwanie zatrudnienia na rynku pracy

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Harmonogram

 • Trening kompetencji zawodowych

Harmonogram

 • Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr

Harmonogram

 • Operator koparko – ładowarki 

Harmonogram

 • Kucharz – kelner z elementami cateringu

Harmonogram

 

 • Dekoracja stołów

 

 • Stylizacja paznokci

Harmonogram

 • Prawo jazdy kat. B

Harmonogram

 • Obsługa komputera

Harmonogram

 • Obsługa kas fiskalnych

Harmonogram

Zadanie 2.   Praca socjalna

Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin prowadzona jest praca socjalna przez 3 pracowników socjalnych.

 

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze

Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem dochodowym w formie zasiłków celowych.

 

Zadanie 4. Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem prowadzone jest przez zespół zarządzający w skład którego wchodzą kierownik, który jest koordynatorem, główny księgowy i 3 pracowników socjalnych.

Za całość realizacji i promocję projektu odpowiada kierownik.

Za całość obsługi finansowej odpowiada główny księgowy.

 

Akcja informacyjna i promocyjna projektu będzie polegała na:

- umieszczeniu na dokumentach związanych z realizacją projektu systemowego informacji o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obowiązujących logotypów,

- zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej i jej aktualizacji,

- zakupie materiałów do wizualizacji projektu (plakaty),

- oznaczeniu sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy zakupionego w ramach projektu,

-oznaczeniu miejsca pracy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu,

- oznaczeniu pomieszczeń, w których prowadzony będzie projekt systemowy.

 

Ogłoszenie o kontynuacji projektu "Poznaj swoje możliwości"

Podsumowanie projektu systemowego pn. „Poznaj swoje możliwości” w 2012 r.