Rok 2010

Konferencja podsumowująca projekt „Transfer doświadczeń "Mecenasa Polskiej Ekologii" na obszar ukraińskiej części Euroregionu Bug”

W dniach 30-31 lipca gmina Siennica Różana po raz kolejny w ramach projektu „Transfer doświadczeń "Mecenasa Polskiej Ekologii" na obszar ukraińskiej części Euroregionu Bug” gościła przedstawicieli gminy Żidiczin. Okazją do tego była konferencja podsumowująca projekt.

W swoim odczycie Wójt Gminy pan Leszek Proskura scharakteryzował środowisko przyrodnicze gminy i przedstawił proekologiczne inwestycje gminy ostatnich dwudziestu lat ze szczególnym wskazaniem sposobów zdobywania na nie środków. Wymienione zostały również liczne nagrody za działalność proekologiczną, którymi szczyci się gmina.

Przewodniczący Rady Gminy Żidiczin pan Oleh Dankiewicz przedstawił z kolei historię, walory przyrodnicze i kulturalne swojej gminy oraz miejscowości wchodzące w jej skład. Opisał również warunki funkcjonowania samorządu na Ukrainie i przeprowadzone inwestycje. Szczególnie dużo uwagi poświecił zagrożeniom ekologicznym, szczególnie tym związanym z gospodarka wodną.

Pani Lidia Jurkiewicz zaprezentowała referat dotyczący edukacji ekologicznej. Przedstawione w nim zostały metody przekazywania uczniom informacji o środowisku naturalnym w ramach podstawy programowej różnych przedmiotów nauczania. Zaprezentowane zostały również inicjatywy realizowane przez szkoły z terenu gminy, takie jak udział w akcjach ekologicznych czy „Alercie ekologicznym” i zdobytych w jego ramach nagrodach.

Pani Magdalena Adamczuk w odczycie poświęconym degradacji środowiska w Polsce opisała negatywny wpływ rozwoju przemysłu w Polsce na środowisko naturalne oraz stopniowe uświadamianie sobie przez władze i społeczeństwo płynących z tego zagrożeń. Przedstawione zostało w jaki sposób pod wpływem nacisków społeczności międzynarodowej i oddolnych inicjatyw społeczeństwa zmieniło się spojrzenie na ochronę środowiska i wprowadzone zostały odpowiednie regulacje prawne.

Po zakończeniu odczytów uczestnicy konferencji wymieniali się ze sobą spostrzeżeniami na temat różnic i problemów wspólnych dla samorządów w Polsce i na Ukrainie.