Statut PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 grudnia 2004 02:00

(tekst jednolity – po zm. wprowadzonych w dniu 18 grudnia 2004 r.)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej, używa skrótu „SMZS”. Jest Stowarzyszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz na  podstawie niniejszego statutu.

2. Terenem działania SMZS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz - Siennica Różana.

2a. SMZS prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych i posiada status organizacji pożytku publicznego”

3. SMZS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

4. SMZS może posiadać emblemat, odznakę organizacyjną.

5. Dla celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

§ 2

1. SMZS może posiadać własne wyróżnienia honorowe. Rodzaj i sposób ich nadawania ustalają regulaminy uchwalone przez władze Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może wydawać literaturę fachową, czasopisma i biuletyny.

3. Władze będą używać pieczęci okrągłej Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem SMZS.

§ 3

1. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych  i   międzynarodowych organizacji o podobnych zadaniach i celach.

2. SMZS współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie popularyzacji kultury, sportu i ruchu społecznego w szerokim tego słowa rozumieniu.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych między innymi w zakresie : 1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2)  wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
3)  nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4)  krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7)  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
8)   działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2.   Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez :

1) opracowywanie i propagowanie kierunków rozwoju form pracy SMZS;

2) prowadzenie działalności szkoleniowej ;

3) organizowanie konkursów , festiwali, przeglądów  i zawodów o zasięgu  gminnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

4) prowadzenie działalności wydawniczej;

5)   prowadzenie wymiany doświadczeń oraz wymiany osobowej   z zagranicą;

6)   wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej;

7) współpracę  i współdziałanie w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi;

8) wspieranie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań do sztuki oraz aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej;

9) współudział w realizacji gminnych programów  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

10) dbanie o należyty poziom moralny i etyczny członków Stowarzyszenia.

3. SMZS opiera swoją działalność na osobistej pracy członków. Do prac, które   nie mogą być wykonane społecznie stowarzyszenie może zatrudniać fachowych pracowników.

4. Stowarzyszenie dla zapewnienia środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia może korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzić działalność odpłatną   i nieodpłatną pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 5

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

3. SMZS zrzesza:
1) członków zwyczajnych,
2) członków nadzwyczajnych,
3) członków honorowych,
4) członków wspierających.

4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie:
1) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) małoletnia, w wieku 16 - 18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletnia, poniżej 16 lat - za zgodą opiekunów ustawowych.

5. Przyjęcie członka zwyczajnego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji ustnej lub pisemnej.

6. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba posiadająca obce obywatelstwo. Przyjęcia na wniosek zainteresowanego i wykreślenia członka nadzwyczajnego dokonuje Zarząd.

7. Członkiem honorowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca wybitne zasługi dla rozwoju SMZS i realizacji celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd, na wniosek Zarządu.

8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia i opłacająca dobrowolną składkę członkowską. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd.

§ 6

1. Członek Stowarzyszenia ma prawa:

1) członek zwyczajny i honorowy - wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2) małoletni członek zwyczajny ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego,

3) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, szkoleniach i innych formach         działania wynikających z realizacji celów statutowych,

4) otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń,

5) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów,

6) posiadania legitymacji członkowskiej oraz odznaki SMZS,

7) przynależności do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i  międzynarodowych o podobnym profilu,

8) zaskarżania uchwał organów SMZS, w zakresie spraw członkowskich.

2. Członek zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu SMZS i uchwał władz,
2) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
3) etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków,
4) terminowego opłacania składek członkowskich.

3. Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia pisemnego ze Stowarzyszenia po uprzednim opłaceniu zaległych składek i zwrotu wypożyczonego składnika majątkowego SMZS,

2) skreślenia przez Zarząd, w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez 1 rok.

3) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SMZS,

4) śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV

Władze SMZS

§ 7

1. Władzami Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Siennickiej są:

1) Walny Zjazd,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

3. Władze Stowarzyszenia mają prawo uzupełniania swego składu w miejsce ustępujących członków. Uzupełnienia składu dokonuje się spośród kolejnych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość ważnych głosów w wyborach tego organu.

4. Władze Stowarzyszenia wszystkich ogniw podejmują uchwały zwykłą większością głosów z wyjątkiem § 8 ust. 1 pkt 5 i § 13 ust. 1.

5. Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie ręki przy czym najpierw głosuje się za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.

6. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 8

1. Walny Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny:

1) zwyczajny Walny Zjazd może być:
- sprawozdawczo - wyborczy,
- sprawozdawczy.

2) zwyczajny Walny Zjazd sprawozdawczo - wyborczy zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie,

3) zwyczajny Walny Zjazd sprawozdawczy zwołuje Zarząd corocznie w I półroczu roku następnego,

4) nie zwołanie Walnego Zjazdu w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania takiego zjazdu i może spowodować odwołanie całego Zarządu Stowarzyszenia i nowe wybory,

5) nadzwyczajny Walny Zjazd:

- zwołuje się w ciągu 3 miesięcy od uchwały Zarządu podjętej większością 2/3   głosów: z własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub na skutek ustąpienia Prezesa Zarządu,

- obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

6) Walny Zjazd odbywa się z udziałem  członków zwyczajnych , honorowych, nadzwyczajnych i wspierających.

7) członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz uczestniczenie w Walnym Zjeździe z głosem stanowiącym,

8)  (skreślony)

2. Walny Zjazd SMZS zwołuje Zarząd, o czym powiadamia członków co najmniej 1 miesiąc przed jego odbyciem. Zawiadomienie powinno zawierać termin I i II, miejsce oraz porządek obrad.

3. Walny Zjazd jest prawomocny:

1) przy obecności połowy liczby członków,

2) gdy ilość członków jest mniejsza niż połowa może się odbyć w II terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, jeżeli podano to w zawiadomieniu.

4. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

1) wybieranie władz Stowarzyszenia, określenie głównych     kierunków działania Stowarzyszenia oraz uchwalanie porządku i regulaminu jego obrad,

2) podejmowanie uchwał programowych, w tym uchwalanie statutu i jego zmian,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu , Komisji  Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz udzielanie absolutorium władzom. W przypadku nie udzielenia absolutorium, członkowie władz nie mogą pełnić dalej funkcji, a także kandydować w następnej kadencji,

4) rozpatrywanie wniosków i odwołań członków Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, zatwierdzanie regulaminów Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej  i Sądu Koleżeńskiego,

5) dokonywanie wyboru i odwoływanie Prezesa,  Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zadysponowania jego majątkiem,

8) ustalanie wysokości składek członkowskich,

9) uchwalanie budżetu.

§ 9

1. Walny Zjazd, w pierwszej kolejności wybiera Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych ośmiu członków Zarządu.

2. Zarząd ze swojego grona wybiera Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
2) kierowanie sprawami Stowarzyszenia,
3) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
5) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, zwyczajnych i nadzwyczajnych,
6) przygotowywanie wniosków na Walny Zjazd,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3a. Posiedzenie  Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Stwierdzenie oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia następuje przez podpisy dwóch członków Zarządu i Skarbnika.

5. Do zwykłych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 10

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i kontroluje działalność organizacyjną, finansową i gospodarczą.

§ 11

1. Sąd Koleżeński składa się z czterech członków wybranych przez Walny Zjazd. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do:
1) rozstrzygania spraw spornych i honorowych między członkami,
2) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu.

3. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienie,
2) nagany,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek stowarzyszenia

§ 12

1. Majątkiem Stowarzyszenia są:

1) środki trwałe,
2) wyposażenie i materiały,
3) fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dochody z imprez oraz innej działalności statutowej,
3) dochody z majątku,
4) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
5) inne dochody.

3. skreślony

4. Dochody z działalności Stowarzyszenia mogą być wydatkowane wyłącznie na   realizację zadań statutowych.

4a. W działalności finansowej Stowarzyszenia zabrania się :

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem  Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego  stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2)     przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego    organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5. Działalność finansowa prowadzona może być tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty i korespondencje wywołujące skutki finansowe wymagają podpisu dwóch członków zarządu  i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 13

1. Zmiana statutu SMZS oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zjazdu SMZS, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd powołuje jednocześnie Komisję Likwidacyjną lub powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi.

3. Walny Zjazd w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia określa przeznaczenie majątku pozostałego po jego likwidacji.

4. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniem art.37 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej © 2009

Stworzono dzięki Joomla!