KATEGORIA: Rewitalizacja gmin

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Rewitalizacja gmin


Opublikowano: 23 października 2019, admin

Aktualizacja (rozszerzenie ) obszaru rewitalizacji

Siennica Różana, dnia 23 sierpnia 2017r.

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

 Wójt Gminy Siennica Różana informuje, iż w dniach od 23 sierpnia 2017 r. do dnia 05 września 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie aktualizacji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Siennica Różana dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

1)      Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 31.08.2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: siennica.rozana@gmail.com lub telefonicznie pod nr 82 575 99 86, podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siennica Różana.

2)      Debaty Konsultacyjnej w dniu 31.08.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siennica Różana – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Sali posiedzeń.

3)      Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, portalu społecznościowym Facebook („Rewitalizacja Gminy Siennica Różana”) oraz na stronie internetowej Gminy Siennica Różana – www.siennica.pl (zakładka „Rewitalizacja Gminy Siennica Różana”). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2017 r. do Urzędu Gminy Siennica Różana pocztą tradycyjną (Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana oraz elektroniczną na adres: siennica.rozana@gmail.com, a także złożyć bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu (w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30).

 

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 05 września 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, portalu społecznościowym Facebook („Rewitalizacja Gminy Siennica Różana”), stronie internetowej Urzędu Gminy Siennica Różana – www.siennica.pl (zakładka „Rewitalizacja Gminy Siennica Różana”) oraz w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Siennica Różana w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Siennica Różana.

 

Załączniki:

1. Zarządzenie dotyczące konsultacji

2. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i aktualizacji obszaru rewitalizacji na terenie gminy Siennica Różana

3. Ankieta

4. Formularz konsultacyjny