KATEGORIA: Rewitalizacja gmin

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Rewitalizacja gmin


Opublikowano: 23 października 2019, admin

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

Gminy Siennica Różana do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rozbudowa dawnego dworu i rewitalizacja parku”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)    Gmina Siennica Różana w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) występując jako Lider Projektu, który będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, ogłasza otwarty nabór na Partnerów zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu pn. „Rozbudowa dawnego dworu i rewitalizacja parku”.

2)    W ramach rewitalizacji realizowane będą zadania, które odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby i negatywne zjawiska na wytyczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizowanym w Gminie Siennica Różana.

3)    Głównym celem jest efektywna rewitalizacja obszaru zdegradowanego poprzez realizację zadań priorytetowych określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Siennica Różana na lata 2017-2023.

4)    Cele i działania partnerów muszą być spójne z celami zawartymi w ww. dokumencie.

5)    Zasady konkursu na Partnera zostały określone w niniejszym ogłoszeniu, które obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu do czasu jego zakończenia.

6)    W celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, należy zapoznać się
z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

7)    Wszelkie zapytania związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie drogą elektroniczną na adres: siennica.rozana@gmail.com.Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone pod warunkiem, że zapytania wpłyną nie później niż 5 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia będą udzielane nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie może wziąć udział każdy podmiot, który posiada zdolność wniesienia do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych, pozwalających na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie jego realizację.

 

3. CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn. „Rozbudowa dawnego dworu i rewitalizacja parku” dla zapewnienia kompleksowości działań na wielu płaszczyznach społecznych, możliwości efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów obszaru rewitalizowanego.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnerów:

  • prace przygotowawcze w ramach przygotowania projektu do realizacji,
  • prowadzenie wspólnych działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu,
  • przeprowadzenie zadań społecznych i kulturalnych,
  • pełnienie funkcji doradczej dla Lidera Projektu,
  • wsparcie oraz doradztwo w realizacji poszczególnych etapów projektu,
  • przygotowanie niezbędnej od strony Partnera dokumentacji,
  • upowszechnianie rezultatów projektu.

 

4. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)    Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

2)    Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).

3)    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (deklarowane w karcie oferty).

4)    Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

5)    Partnerami w projekcie mogą być jedynie podmioty znajdujące się w katalogu typów beneficjentów w Działaniu 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

  1. 5.      SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZAŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

1)    Wypełniona Karta Oferty w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.

2)    Do Karty Oferty należy dołączyć:

a)    dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób
go reprezentujących,

b)   statut (jeżeli dotyczy).

3)    Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

Otwarty nabór na Partnera do projektu pn. „Rozbudowa dawnego dworu i rewitalizacja parku”osobiście, listem lub kurierem na adres: Gmina Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana, w terminie od 06.10.2017 do 30.10.2017 r. do godz. 12.00. Oferty niekompletne, nadesłane po terminie oraz złożone przez instytucje niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

 

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1)    Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

2)    Oferty złożone po terminie, niekompletne lub na niewłaściwym formularzu, bez wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

3)    Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

4)    Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

1)    Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego Partnera z celami partnerstwa: tak – nie.

2)    Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa: tak – nie.

3)    Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze: tak – nie.

4)    Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów odpowiedź „nie”

5)    Gmina Siennica Różana zamierza wybrać w naborze, co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań, w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy partnerstwa.

6)    Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.siennica.pl w zakładce aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siennica Różana .

 

7. DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

1)    Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.

2)    Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

3)    Zawieszenia naboru na każdym etapie.

4)    Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.

5)    Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia naboru.

6)    Niewybrania żadnego, albo wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

7)    Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej oraz BIP informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)    W przypadku unieważnienia naboru Gmina Siennica Różana nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności za koszty przygotowania zgłoszenia.

2)    Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania przez Gminę Siennica Różana dofinansowania przedmiotowego projektu ze środków UE.

3)    Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.siennica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siennica Różana.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

Załącznik nr 4 – pobierz

Zarządzenie – pobierz