Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Czyste powietrze

 

 

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Siennica Różana ze stanem na dzień 31.03.2024 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 114

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 77

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:1 690 672,71 zł

Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Siennica Różana ze stanem na dzień 29.12.2023 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 91

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 54

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 434 796,78 zł

Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Siennica Różana ze stanem na dzień 29.09.2023 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 77

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 61

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 51

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 252 708,82 zł


Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Siennica Różana ze stanem na dzień 30.06.2023 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 71

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 54

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 860 142,58 zł


Program Czyste Powietrze na terenie Gminy Siennica Różana ze stanem na dzień 31.03.2023 r. na podstawie danych udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 56

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 42

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 32

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 600.104,62 zł


 

Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i chcesz wymienić stary wysokoemisyjny piec węglowy na nowe ekologiczne źródło ogrzewania oraz przeprowadzić gruntową termomodernizację budynku nie czekaj, weź dotację w Programie Czyste Powietrze.

Co zyskujesz?

 • oszczędzasz na rachunkach za energię,
 • dbasz o domowy budżet,
 • dbasz o zdrowie,
 • dbasz o środowisko

 

Informacja o funkcjonowaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego
Programu Czyste Powietrze w Gminie Siennica Różana

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Siennica Różana funkcjonuje Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, czynny od poniedziałku do piątku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie
o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Siennica Różana.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze w punkcie informacyjno-konsultacyjnym mogą pozyskać:

 • informacje o zasadach Programu,
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, złożenia drogą elektroniczną oraz jego wydrukiem,
 • materiały informacyjne i promocyjne o programie,
 • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Siennica Różana.

Kontakt telefoniczny: 82 575 92 81 wew. 17

 

Zachęcamy do skorzystania z punktu.

O programie „Czyste powietrze”

 • O dofinansowanie w ramach programu może starać się osoba fizyczna będąca  właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku współwłasności, należy uzyskać zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizacje przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie można uzyskać m.in. na demontaż starego źródła ciepła działającego na paliwo stałe, zakup i montaż nowoczesnego kotła, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji rekuperacji, wymianę instalacji c.o. lub c.w.u., docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zakup niezbędnej dokumentacji technicznej itd.
 • W ramach programu „Czyste Powietrze” można się starać o dotacje na dopiero zaplanowane inwestycje, ale także te już rozpoczęte lub zrealizowane. Ważne by zostały one rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Wysokość dofinansowania od 30% do 90 % kosztów kwalifikowanych.

 

Osoby z rocznym dochodem nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w wysokości do 30 tys. zł.

Osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1564 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2189 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania, do 37 tys. zł lub z prefinansowaniem do 47 tys. zł.

Osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 900 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1260 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania do 69 tys. zł lub
z prefinansowaniem do 79 tys. zł.

 

 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym na podstawie ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 • Program realizowany będzie w latach 2018-2029, zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami), środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 30.09.2029 r.
 • Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez aplikację internetową, dodatkowo wydrukowany wniosek opatrzony podpisem należy przesłać do właściwego WFOŚiGW.

 

Dane niezbędne do złożenia Wniosku :

 1. Dane osobowe : nazwisko, imię ,pesel, NIP, telefon kontaktowy, e-mail.
 2. Imię i nazwisko współmałżonka, pesel.
 3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi wieczystej (w przypadku braku numeru należy dołączyć  akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
 4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowanianależy dołączyć  do wniosku zaświadczenie o dochodach wydane przez GOPS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku, a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

BAZA WIEDZY

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/  
https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze”, można korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu.

Są to przede wszystkim:

 

Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji

Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze” i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.

Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.

 

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl

Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.

 

WARTO TEŻ ZAJRZEĆ TUTAJ:

 

Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80