KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 3 stycznia 2020, admin

Informacja o Sesji Rady Gminy Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 16 grudnia 2019 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 12 00.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023.
8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2020.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w gminie Siennica Różana w roku szkolnym 2019/2020.
16. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Banach