Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Społeczeństwo

W Gminie Siennica Różana według stanu na 31 grudnia 2013 roku zamieszkuje 4 219 osób. Podział ludności na poszczególne grupy wiekowe przestawia się następująco:

Przedział wiekowy 

Liczba osób

 Dzieci urodzone w 2013 r.

33

 Dzieci przedszkolne (ur. 2007-20012 r.)

221

 Dzieci szkolne (ur. 1999-2006 r.)

297

 Młodzież od 15 do 17 lat (ur. 1996-1998 r.)

148

 Osoby czynne zawodowo (k – ur. 1954-1995 r., m – ur. 1949-1995 r.)

2648

 Osoby w wieku poprodukcyjnym (k – ur. do 1953 r., m – ur. do 1948 r.)

872

Największą grupa to tak zwana grupa osób „czynnych zawodowo”, w skład której wchodzą:

  • osoby pracujące poza rolnictwem,
  • osoby pracujące w rolnictwie,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby pobierające świadczenia rentowe z ZUS i KRUS.

Umownie jest przyjęte, że osoby w wieku powyżej 60 lat są to emeryci. Jednak i w tej grupie ludności znikoma ilość osób pracuje zawodowo oraz w rolnictwie. Jest to jednak zjawisko bardzo rzadkie.

Analizując liczbę ludności gminy na przestrzeni 11 lat należy stwierdzić, że różnica w tym okresie wynosi 357 osób. Średnio w każdym roku ubywa 35,7 mieszkańca gminy. Stan ten ulega zmianie poprzez przemieszczanie się mieszkańców (wymeldowania i zameldowania) oraz w wyniku naturalnych czynników takich jak zgony i urodzenia. Warte odnotowania jest jednak fakt, że w roku 2012 po raz pierwszy od wielu lat liczba ludności nie zmniejszyła się a wzrosła o 7 mieszkańców.

W roku 2013 w gminie Siennica Różana urodziło się 33 dzieci, zmarło 57 osób.

Zmiany liczby ludności w ostatnich latach prezentuje wykres.

Liczba ludności gminy Siennica Różana w latach 2003-2013

W Gminie Siennica Różana jest 341 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.). Liczbę osób bezrobotnych w przedziałach wiekowych przedstawia tabela.

 Przedział wiekowy

 Liczba osób

 18-24

92

 25-34

109

 35-44

60

 45-54

53

 55-59

19

 60-64

7

Struktura bezrobocia pod względem wykształcenia:

 Wykształcenie

 Liczba osób

 wyższe

41

policealne i średnie zawodowe

102

średnie ogólnokształcące

41

 zasadnicze zawodowe

74

gimnazjalne i poniżej

82

W Gminie Siennica Różana wśród bezrobotnych było 162 kobiet, mężczyzn zaś 179.

Prawo do zasiłku posiadało 14 osób.

Dynamikę bezrobocia osób z terenu gminy Siennica Różana na przestrzeni ubiegłych lat prezentuje wykres.

Bezrobocie w gminie Siennica Różana w latach 1997-2013