Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Door too Door – usługi transportowe

 

Wartość projektu: 432 448,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 364 467,95 zł co stanowi 84,28 % wartości całego projektu grantowego

Cel projektu: Celem projektu jest wspomaganie osób z potrzebami wymagającymi wsparcia w zakresie mobilności z terenu Gminy Siennica Różana, poprzez uruchomienie usługi transportu door-to-door.

Planowane efekty:

  1. Liczba gmin na terenie których wnioskodawca uruchomi usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób z ograniczoną mobilnością – 1 uchwała Rady Gminy lub Zarządzenie Wójta
  2. Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które ofertują usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności dzięki wsparciu EFS – 1 uchwała Rady Gminy lub Zarządzenie Wójta
  3. Liczba użytkowników/użytkowniczek usług door-to-door, objęta wsparciem w projekcie grantowym (ogółem), w tym liczba osób potrzebujących pomocy/asysty – 60 osób w tym 25 potrzebujących asysty ( ewidencja prowadzone przez Urząd Gminy Siennica Różana w zakresie osób korzystających ze wsparcia w ramach usługi door-to-door) z niepełnosprawnościami (o ile to możliwe w podziale na rodzaje niepełnosprawności – ruchowa, osoby z dysfunkcją słuchu, osoby z dysfunkcją wzroku),

osoby z trudnościami w poruszaniu nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoby w wieku senioralnym z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności,

Okres realizacji: od 2021-10-01 do 2023-04-28

Zarządzenie oraz regulamin usług – pobierz

Mieszkańcy gminy Siennica Różana, którzy mają problemy z poruszaniem się, mogą już korzystać z usług transportowych organizowanych przez samorząd. Będą one wykonywane w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, które zostały wykorzystane m.in. na zakup odpowiedniego samochodu i zatrudnienie pracowników.

Pojazd dostosowany do przewozu osób, wymagających wsparcia w zakresie mobilności, został zakupiony pod koniec ubiegłego roku. Jest też gotowy regulamin korzystania z usług, który jest dostępny na stronie internetowej gminy.

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, by móc korzystać z tej formy pomocy, jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji. Dokument można pobrać ze strony: www.siennica.pl a jego papierową wersję odebrać w urzędzie gminy lub u sołtysów.

Z nowych usług może korzystać każda dorosła osoba, która ma kłopoty z tak zwaną mobilnością, a jej niepełnosprawność nie musi być potwierdzona specjalnym orzeczeniem. Po złożeniu wspomnianej deklaracji gmina pomoże w transporcie nie tylko do urzędu czy lekarza, ale również do pracy czy centrum kultury.

Nowe usługi są świadczone w dni robocze między 7.30 a 15.30. Zamówienie trzeba zgłosić najpóźniej na trzy dni przed planowanym przejazdem – osobiście, telefonicznie bądź mailowo. Zgłoszenia są przyjmowane w urzędzie gminy, telefonicznie pod numerami: 82 575 92 81 lub 726 881 360, a mailowo pod adresem: dowoz@siennica.pl.

W wyjątkowych przypadkach transport może być zgłoszony najpóźniej dzień przed wyjazdem, planowanym nawet na weekendy, ale w takich sytuacjach decyzje będą podejmowane indywidualnie i będą zależeć od możliwości organizacyjnych.

Pełny regulamin jest do pobrania ze strony: www.siennica.pl.

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, jest realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza. Edukacja. Rozwój.

Usługa indywidualnego transportu door-to-door jest realizowana w ramach konkursu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

(źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,siennica-rozana-gminne-uslugi-transportowe,26469.html)