KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 5 marca 2020, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do dzierżawy – zbiornik Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 05.03.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Zbiornik wodny „Siennica Różana”. Obiekt położony jest w gminie Siennica Różana (060610_2), w miejscowości Siennica Różana.

Obejmuje działki ewidencyjne położone w obrębach:

Siennica Królewska Mała, o numerach: 700, 701, 702, 703/6, 703/2, 703/3, 704, 705/3, 706/2 i 1110/4;

Siennica Różana, o numerach: 1863, 1864/2, 1864/4, 1866/2, 1866/4, 1867/2, 1867/4, 1875, 1879, 1881, 1883, 1886, 1888, 1890, 1893, 1895, 1898, 1900 i 1902;

Wola Siennicka, o numerach: 1/1, 2/1 i 3/1,

o łącznej powierzchni 16,4971 ha w tym lustro wody około 12,50 ha.

 

 

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

 

Działki ewidencyjne numer 700, 701, 702, 703/6, 703/2, 703/3, 704, 705/3, 706/2
i 1110/4 położone w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, działki ewidencyjne numer 1863, 1864/4, 1866/4, 1867/2 i 1890 położone w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, działki ewidencyjne numer 1/1, 2/1 i 3/1 położone
w obrębie ewidencyjnym Wola Siennicka, w gminie Siennica Różana, zapisane są w KW nr ZA1K/00035603/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działki ewidencyjne numer 1864/2, 1866/2, 1879, 1881, 1883, 1886, 1888, 1893, 1895, 1900 i 1902 położone w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, gmina Siennica Różana, zapisane są w KW nr ZA1K/00039539/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Krasnymstawie.

Działka ewidencyjna numer 1867/4 położona w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, w gminie Siennica Różana, zapisana jest w KW nr ZA1K/00046941/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działka ewidencyjna numer 1875 położona w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, w gminie Siennica Różana, zapisana jest w KW nr ZA1K/00055838/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

2)  powierzchnia nieruchomości: 16,4971 ha w tym lustro wody około 12,50 ha.

 

3)  opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana – zbiornik retencyjno – rekreacyjny wraz
z otoczeniem.

Oddana w dzierżawę na okres dziesięciu lat od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia
09 listopada 2020 r.

 

4)  przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie:

działki nr 700 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone i wody;

działki nr 701 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody i użytki zielone;

działki nr 702 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 703/6 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 703/2 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 703/3 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 704 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone w strefie rekreacji i wody;

działki nr 705/3 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 706/2 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 1110/4 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone
w strefie rekreacji;

działki nr 1863 położonej w obrębie Siennica Różana to wody, zabudowa zagrodowa
i  użytki zielone;

działki nr 1864/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody;

działki nr 1864/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1866/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody;

działki nr 1866/4 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1867/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1867/4 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1875 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1879 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1881 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1883 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1886 położonej w obrębie Siennica Różana to wody, zabudowa zagrodowa
i grunty orne;

działki nr 1888 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1890 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1893 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1895 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1898 położonej w obrębie Siennica Różana to wody, grunty orne i użytki zielone;

działki nr 1900 położonej w obrębie Siennica Różana to użytki zielone, wody i grunty orne;

działki nr 1902 położonej w obrębie Siennica Różana to użytki zielone;

działki nr 1/1 położonej w obrębie Wola Siennicka to użytki zielone w strefie rekreacji;

działki nr 2/1 położonej w obrębie Wola Siennicka to użytki zielone w strefie rekreacji;

działki nr 3/1 położonej w obrębie Wola Siennicka to użytki zielone w strefie rekreacji.

Działka 1110/4 położona w obrębie Siennica Królewska Mała objęta jest decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.4.2017 z dnia
11 października 2017 r.

Na działce 1110/4 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała znajduje się stanowisko archeologiczne.

Przedmiotowe działki są położone na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: zbiornik retencyjno – rekreacyjny.

 

5)  termin zagospodarowania nieruchomości: wiosna 2021.

 

6)  cena nieruchomości: nie dotyczy.

 

7)  wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

 

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

cena minimalna czynszu dzierżawnego (wywoławcza) 7.500,00 zł brutto rocznie.

 

9)  termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy.

 

10)  zasady aktualizacji opłat:

Zasady aktualizacji opłat zostaną szczegółowo uregulowane w umowie dzierżaw.

 

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nie dotyczy.

 

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę w drodze przetargu.

 Załączniki:

  1. ortofotomapa – widok zbiornika Siennica Różana

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 05.03.2020 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 05.03.2020 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Różana a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została

w „Dzienniku Wschodnim”.