KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 5 marca 2020, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do wynajmu – Rudka 24B

Siennica Różana, dnia 05.03.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

 

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – usługowy, składający się     z 2 pomieszczeń o powierzchni 35,50 m2, znajdujący się
w parterowym, drewnianym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 275/8, obręb Rudka, gmina Siennica Różana, adres: Rudka 24 B, 22-300 Krasnystaw.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru       nieruchomości :

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – usługowy, składający się z 2 pomieszczeń
o powierzchni 35,50 m2, znajdujący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 275/8, obręb Rudka, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0,07 ha.

Działka ewidencyjna 275/8 położona w obrębie Rudka, gmina Siennica Różana, zapisana jest w KW nr ZA1K/00036755/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Krasnymstawie.

2)   powierzchnia użytkowa lokalu: 35,50 m2;

3)   opis nieruchomości:

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – usługowy, składający się z 2 pomieszczeń
o powierzchni 35,50 m2, znajdujący się w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 275/8, obręb Rudka, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0,07 ha.

Budynek drewniany, parterowy (rok budowy 1995), wyposażony w instalację wodną, gazową i elektryczną.

Działka nieogrodzona. Przed budynkiem nieutwardzony parking dla klientów.

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Lokal niemieszkalny – usługowy.

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego: nie dotyczy;

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

czynsz najmu: 1,41 zł netto/m2 + 23% VAT = 1,41 zł netto/m2 x 35,50 m2 + 23% VAT = 50,06 zł netto + 23% VAT = 61,57 zł brutto;

RAZEM: 61,57 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy brutto);

Opłaty za media według wskazań liczników, zgodnie z umową najmu oraz na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów;

– powyższe ustalono zgodnie z §1 pkt 10 Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe w budynkach
i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana;

9) termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;

10)     zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nie dotyczy;

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.):  nie dotyczy;

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 05.03.2020 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 05.03.2020 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi Rudka a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została
w „Dzienniku Wschodnim”.