KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 30 marca 2020, admin

OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę zbiornika Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 30.03.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ

ZBIORNIKA WODNEGO „SIENNICA RÓŻANA”

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Siennica Różana

 

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zbiornika wodnego „Siennica Różana” położonego w gminie Siennica Różana (060610_2), w miejscowości Siennica Różana, obejmującego działki ewidencyjne położone w obrębach: Siennica Królewska Mała o numerach: 700, 701, 702, 703/6, 703/2, 703/3, 704, 705/3, 706/2 i 1110/4; Siennica Różana o numerach: 1863, 1864/2, 1864/4, 1866/2, 1866/4, 1867/2, 1867/4, 1875, 1879, 1881, 1883, 1886, 1888, 1890, 1893, 1895, 1898, 1900 i 1902; Wola Siennicka o numerach: 1/1, 2/1 i 3/1; o łącznej powierzchni 16,4971 ha w tym lustro wody około 12,50 ha.

 

 

 • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Działki ewidencyjne numer 700, 701, 702, 703/6, 703/2, 703/3, 704, 705/3, 706/2
i 1110/4 położone w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, działki ewidencyjne numer 1863, 1864/4, 1866/4, 1867/2 i 1890 położone w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, działki ewidencyjne numer 1/1, 2/1 i 3/1 położone
w obrębie ewidencyjnym Wola Siennicka, w gminie Siennica Różana, zapisane są w KW nr ZA1K/00035603/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działki ewidencyjne numer 1864/2, 1866/2, 1879, 1881, 1883, 1886, 1888, 1893, 1895, 1900 i 1902 położone w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, w gminie Siennica Różana, zapisane są w KW nr ZA1K/00039539/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działka ewidencyjna numer 1867/4 położona w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, w gminie Siennica Różana, zapisana jest w KW nr ZA1K/00046941/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Działka ewidencyjna numer 1875 położona w obrębie ewidencyjnym Siennica Różana, w gminie Siennica Różana, zapisana jest w KW nr ZA1K/00055838/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

 

2)  Powierzchnia nieruchomości:

16,4971 ha w tym lustro wody około 12,50 ha.

 

3)  Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana – zbiornik retencyjno – rekreacyjny wraz
z otoczeniem.

Oddana w dzierżawę na okres dziesięciu lat od dnia 10 listopada 2010 r. do dnia
09 listopada 2020 r.

 

 • Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana oraz aktualny sposób jej zagospodarowania:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie:

działki nr 700 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone i wody;

działki nr 701 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody i użytki zielone;

działki nr 702 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 703/6 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 703/2 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 703/3 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 704 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone w strefie rekreacji i wody;

działki nr 705/3 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 706/2 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to wody;

działki nr 1110/4 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to użytki zielone
w strefie rekreacji;

działki nr 1863 położonej w obrębie Siennica Różana to wody, zabudowa zagrodowa
i  użytki zielone;

działki nr 1864/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody;

działki nr 1864/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1866/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody;

działki nr 1866/4 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1867/2 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1867/4 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1875 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1879 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1881 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1883 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i zabudowa zagrodowa;

działki nr 1886 położonej w obrębie Siennica Różana to wody, zabudowa zagrodowa
i grunty orne;

działki nr 1888 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1890 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1893 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1895 położonej w obrębie Siennica Różana to wody i grunty orne;

działki nr 1898 położonej w obrębie Siennica Różana to wody, grunty orne i użytki zielone;

działki nr 1900 położonej w obrębie Siennica Różana to użytki zielone, wody i grunty orne;

działki nr 1902 położonej w obrębie Siennica Różana to użytki zielone;

działki nr 1/1 położonej w obrębie Wola Siennicka to użytki zielone w strefie rekreacji;

działki nr 2/1 położonej w obrębie Wola Siennicka to użytki zielone w strefie rekreacji;

działki nr 3/1 położonej w obrębie Wola Siennicka to użytki zielone w strefie rekreacji.

Działka 1110/4 położona w obrębie Siennica Królewska Mała objęta jest decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.4.2017 z dnia
11 października 2017 r.

Na działce 1110/4 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała znajduje się stanowisko archeologiczne.

Przedmiotowe działki są położone na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji nowych inwestycji drogowych.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni elektrowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: zbiornik retencyjno – rekreacyjny.

 

 • Termin zagospodarowania nieruchomości:

Wiosna 2021.

 

 • Cena nieruchomości:

Nie dotyczy.

 

 • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

Nie dotyczy.

 

 • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 7.500,00 (słownie: siedem i pół tysiąca) zł brutto rocznie.

 

 • Termin wnoszenia opłat:

Do 15 listopada za dany rok kalendarzowy.

 • Zasady aktualizacji opłat:

Zasady aktualizacji opłat zostaną szczegółowo uregulowane w umowie dzierżaw.

 

 • Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Nie dotyczy.

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 65 z późn. zm.):

Nie dotyczy.

 

 • Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.

Nieruchomość jest przedmiotem zobowiązania – dzierżawy do dnia 10 listopada 2020 r.

 

 • Termin i miejsce przetargu:

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zbiornika wodnego „Siennica Różana” odbędzie się dnia 05.05.2020 r. w lokalu Urzędu Gminy Siennica Różana, pokój nr 1, o godzinie 10.00.

 

 • Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium ustala się na 500,00 (słownie: pięćset) zł brutto. Wadium należy wpłacić na konto UG Siennica Różana numer 68 8200 1021 2003 2100 0606 0008
w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie, od. Siennica Różana, do dnia 28.04.2020 r.

 

 • Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 • Dodatkowe informacje:

Zbiornik wodny „Siennica Różana” jest przeznaczony do dzierżawy.

Głównym celem dzierżawy jest prowadzenie przez dzierżawcę gospodarki rybackiej.

Umowa będzie zawarta na okres 3 lat.

Do przetargu może przystąpić osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający nadany numer NIP.

 

Powyższe ogłoszenie wywieszono w dniu 30.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 30.03.2020 r. ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Różana a informacja o wywieszeniu niniejszego ogłoszenia opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.