KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności
Opublikowano: 15 czerwca 2020, admin

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Wójt Gminy Siennica Różana pełniący funkcję Gminnego Komisarza Spisowego ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca do  8 lipca 2020 r. i prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U.poz.1728).

 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 1. Pełnoletnich;
 2. Zamieszkałych na terenie danej gminy;
 3. Posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. Posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. Które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;
 2. Sprawność fizyczna;
 3. Komunikatywność oraz umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność);
 4. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

 

Najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych złożeniem oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem;
 2. Kandydaci na Rachmistrzów podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu;
 3. Spośród osób z pozytywnym wynikiem kwalifikuje się osoby z najwyższą liczbą punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń;
 4. Rachmistrz  terenowy  wykonuje czynności w ramach prac spisowych  na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imienia i nazwiska;
 • adresu zamieszkania;
 • telefon;
 • adres e-mail;
 • dokument potwierdzający wykształcenie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno  zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Termin składania ofert: od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

 

Miejsce składania oferty:

Urząd Gminy Siennica Różana – Gminne Biuro Spisowe – 22-304 Siennica Różana 256A w godzinach pracy Urzędu.

 

Wymagane  dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu  do Urzędu) z dopiskiem ”Nabór Kandydatów na rachmistrzów PSR 2020”.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

 1. ZGŁOSZENIE_KANDYDATURY – wzór – pobierz
 2. OŚWIDCZENIE_O_NIEKARALNOŚCI – wzór – pobierz
 3. Oświadczenie_PSR_wzór – pobierz