KATEGORIA: Aktualności

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Aktualności


Opublikowano: 24 czerwca 2020, admin

Informacja o obradach sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 26 czerwca 2020 r.

Siennica Różana, dnia 22 czerwca 2020 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 10 00
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Siennica Różana.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
7. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2019 r.:
– z działalności Centrum Kultury,
– z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
– z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,
– z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
– z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
– z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy:
– opinia RIO do sprawozdania Wójta,
– opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
– opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej,
– podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości położonej w gminie Siennica Różana, w miejscowości Żdżanne, w obrębie ewidencyjnym Żdżanne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 26/1, 27 i 28.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gmina Siennica Różana.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
18. Ocena zasobów pomocy społecznej.
19. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Piotr Banach