KATEGORIA: Petycje

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Petycje


Opublikowano: 20 lipca 2020, admin

Wniosek o udzielenie informacji publicznej – Jawność i Transparentność w Gminach

Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA – Jawność i Transparentność w Gminach
To: Inicjatywa – Zmieniajmy Gminy na Lepsze – Dbajmy o Czystą Wodę – Jawność – Transparentność – Uczciwa Konkurencja w Gminach
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) – wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach.
Ponownie zaznaczmy, że jeśli Gmina nie jest w posiadaniu poniżej wnioskowanych informacji publicznych – wnosimy o przekazanie naszego wniosku – ex officio do Jednostki Organizacyjnej – nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji i zadań – jest w posiadaniu wnioskowanych przez nas informacji.  Wzmiankowane przekazanie do Zakładku Komunalnego / Spółki Komunalnej / Oczyszczalni Ścieków lub innej jednostki organizacyjnej – może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  – lub innej podstawy – lege artis – zastosowanej przez Urząd.
§1)  Jaką kwotę w skali roku wydatkuje Gmina  na zakup środków chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej? Wnioskodawcę interesuje okres 2019 r.
§2)  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych środków chemicznych  jakie zakupiła  Gmina (odnośna – powołana – Jednostka Organizacyjna Gminy) – do realizacji zadań określonych w §1 ?
§3) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT zawartego w cenie podchlorynu sodu – stosowanego przez Gminę (odnośną Jednostkę Organizacyjną Gminy) – do dezynfekcji wody pitnej?
§4) Wnosimy o  udzielenie informacji publicznej w przedmiocie – nazw handlowych flokulantów i koagulantów, a także innych  środków chemicznych i biologicznych niezbędnych do funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody  oraz odnośnych cen netto i ilości – nabywanych przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy)  – przedmiotowe dane mogą być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub fakultatywnie za pierwsze 5 miesięcy 2020 r.
§5) Wnosimy o podanie krótkiego – max 4 zdaniowego opisu technologi na jakiej oparta jest praca oczyszczalni ścieków.
§6) Wnosimy o podanie krótkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) do czyszczenia przepompowni oraz koszty ponoszone w związku z tym procesem.
Przedmiotowe dane mogą być udostępnione w odniesieniu do 2019 r. lub fakultatywnie za pierwsze 5 miesięcy 2020 r.
§7) Czy na terenie Gminy znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpieli rekreacyjnych?
W przypadku odpowiedzi nietwierdzącej na pierwszą cześć pytania – fakultatywnie Wnioskodawcę interesują również zbiorniki wodne wykorzystywane przez mieszkańców do kąpieli nielegalnej “na dziko”.
§8) Wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie – jakie działania podejmuje gmina w celu utrzymania czystości wody w zbiornikach o których mowa w powyższym §.
W mniemaniu wnioskodawcy rzetelna odpowiedź na powyższe pytania ma skłonić Decydentów do przeprowadzenia rekonesansu w tym obszarze zadań własnych gminy tak aby – w uzasadnionym interesie pro publico bono – ewentualnie wdrożyć procedury sanacyjne w tym obszarze w Gminach.
Pytania dotyczą stanu faktycznego   tak krytycznie ocenianego przez NIK (wg. powyżej cytowanych protokołów pokontrolnych NIK) oraz stanu faktycznego w opisywanym obszarze  w Gminach – tak krytycznie ocenianego przez Organy kontrolne i media.
§9) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie wnosimy  o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy.
Odpowiedź:
Znak Sprawy: GK.1431.27.2020
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.07.2020 r. informuję, że:
Ad. 1 Gmina Siennica Różana w roku 2019 na zakup środków do uzdatniania wody i jej ochrony bakteriologicznej przeznaczyła kwotę 103,32 zł
Ad. 2 Podchloryn Sodu zakupiono w cenie 84 zł netto.
Ad. 3 Stawka VAT na zakupiony przez gminę Siennica Różana Podchloryn Sodu wynosi 23 %.
Ad. 4 Gmina Siennica Różana w 2019 r. nie zakupiła żadnych środków chemicznych na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków oprócz wapna.
Ad. 5 Istniejąca oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń typu BIOBLOK Mu-200.  Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna składająca się z następującego ciągu technologicznego:
– pompownia I stopnia, sitopiaskownik, rurociąg tłoczny, komory napowietrzania, pompownia II stopnia, osadniki wtórne, system odwadniania osadu.
Na terenie oczyszczalni znajduje się również punkt zlewny ścieków dowożonych.
Ad. 6 W związku z tym iż sieć kanalizacji sanitarnej została niedawno przebudowana nie było potrzeby czyszczenia pompowni, gdyż działają bez zarzutu.
Ad. 7 Na terenie Gminy Siennica Różana nie ma zbiorników wodnych wykorzystywanych do kąpieli rekreacyjnych.
Ad. 8 Nie dotyczy.
Z poważaniem
Robert Smęt
Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa