KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 września 2020, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy – działka 522/2, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

Siennica Różana, dnia 17.09.2020 r.

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działka 522/2, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana

 

  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położna w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Siennica Różana, w miejscowości Siennica Różana, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 522/2, dla której Sąd Rejonowy  w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZA1K/00038677/5;

 

2)   powierzchnia nieruchomości: 1,0951 ha;

 

3)   opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieuzbrojona, użytkowana rolniczo.

W skład nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków wchodzą następujące użytki:

R III a – 0,2200 ha;

R III b – 0,8751 ha;

 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę. Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 522/2 położonej w obrębie Siennica Królewska Mała to grunty orne.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne;

 

5)   termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

6)   cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

7)   wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego:

nie dotyczy;

 

8)  wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

cena 1,24 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 

9)   termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

 

10)  zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie  wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

 

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

 

 

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 17.09.2020 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 17.09.2020 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi
Sienica Różana i Siennica Królewska Mała  a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.