KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 września 2020, admin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy SKM 604-5 – ogródki działkowe

Siennica Różana, dnia 17.09.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Działka ewidencyjna numer 604/5, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 

Przedmiotem dzierżawy jest wyżej opisana nieruchomość w udziale po 1/3 – – możliwość dzierżawy 3-em potencjalnym współdzierżawcom.

 

W wykazie podano informacje dotyczące całej działki, z wyjątkiem punktu 8, w którym podano cenę wydzierżawianych udziałów.

 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

 

Działka ewidencyjna numer 604/5, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna gmina Siennica Różana (060610_2).

 

Działka zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00062554/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

 

 • opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, o powierzchni 0,24 ha, oznaczona
jako klasoużytki R/RIIIb (0,22 ha) i Ł/ŁIII (0,02 ha).  

 

Aktualny sposób zagospodarowania: ogródki działkowe (trzy na działce).

 

Oddana w dzierżawę na okres trzech lat od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Nieruchomość posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

 • przeznaczenie: ogródki działkowe.

 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

 

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 604/5 to użytki zielone oraz zabudowa jedno- i wielorodzinna.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka jest położona na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

opłata stała 30/35 zł rocznie;

 

 • termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy;

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 17.09.2020 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 17.09.2020 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Różana i Siennica Królewska Mała a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.