KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 września 2020, admin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wynajmu SKM 595-36 biuro w UG

Siennica Różana, dnia 17.09.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

 

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – LOKAL BIUROWY,
składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 9,5 m2, usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Siennica Różana, położonego na działce ewidencyjnej numer 595/36
o powierzchni 0,30 ha, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, w gminie Siennica Różana, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

 

 • oznaczenie nieruchomości gruntowej według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

 

Działka ewidencyjna numer 595/36, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), gmina Siennica Różana (060610_2).

 

Działka 595/36 o powierzchni 0,30 ha oznaczona jest w całości jako klasoużytek Br/RIIIa.  

 

Działka zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00036108/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 • opis przedmiotu wynajmu:

 

Lokal biurowy składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 9,5 m2, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, usytuowany na parterze budynku Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

Oddany w najem na okres trzech lat od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Usytuowany na nieruchomości posiadającej bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
– drogi gminnej Nr 110087L.

 

 • przeznaczenie i aktualny sposób zagospodarowania: Lokal biurowy.

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

 

Stawka czynszu wynosi 21,06 zł netto za m2 plus 23% VAT, co przy powierzchni 9,50 m2 daje łączną kwotę 246,09 zł brutto.

Z tytułu najmu Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości 246,09 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy brutto).

W kwocie czynszu mieści się również opłata za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki.

Wysokość opłat wynika z § 1 ust. 9 Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe
w budynkach i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana.

 

 • termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 65 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 17.09.2020 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 17.09.2020 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi
Siennica Różana i Siennica Królewska Mała a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.