KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 września 2020, admin

WYKAZ nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu Żdżanne 9-2 i 10-2

Siennica Różana, dnia 17.09.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

 

BUDYNEK MIESZKALNY o powierzchni użytkowej 133,1 m2  
i powierzchni zabudowy 185 m2, położony na działkach ewidencyjnych numer 9/2 i 10/2 o łącznej powierzchni 0,0465 ha, w obrębie ewidencyjnym Żdżanne, w gminie Siennica Różana, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość.

 

 • oznaczenie nieruchomości gruntowej według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

 

Działki ewidencyjne numer 9/2 i 10/2, obręb ewidencyjny Żdżanne (0014), gmina Siennica Różana (060610_2).

 

Działka 9/2 o powierzchni 0,0452 ha oznaczona jest w całości jako klasoużytek Br/RIVb.  

Działka 10/2 o powierzchni 0,0013 ha oznaczona jest w całości jako klasoużytek R/RIVb.  

 

Działki zapisane są w księdze wieczystej ZA1K/00046551/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 • opis przedmiotu wynajmu:

 

Budynek mieszkalny, murowany, parterowy, o powierzchni użytkowej 133,1 m2
i powierzchni zabudowy 185 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz kotłowni, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną
i elektryczną.

 

Oddany w najem na okres trzech lat od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

Usytuowany na nieruchomości posiadającej bezpośredni dostęp do drogi publicznej – drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość.

 • przeznaczenie nieruchomości i aktualny sposób jej zagospodarowania:

 

Budynek mieszkalny.

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • cena nieruchomości: nie dotyczy;

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy;

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

 

Z tytułu najmu Najemca będzie obowiązany uiszczać Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości
173,03 zł (=133,1 m2 x 1,30 zł/m2).

RAZEM: 173,03 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote trzy grosze).

Pozostałe opłaty Najemca ponosić będzie według wskazań liczników, za wszystkie media przyłączone
do budynku, na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów.

Wysokość opłat wynika z § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe
w budynkach i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana.

 

 • termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 65 z późn. zm.):  nie dotyczy.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 17.09.2020 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 17.09.2020 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi
Żdżanne  a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została
w „Dzienniku Wschodnim”.