KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 23 listopada 2020, admin

Informacja o obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 24-11-2020

                 Siennica Różana, dnia  16 listopada 2020 r.

 

I N F O R M A C J A

            Informuję, że sesja Rady Gminy Siennica Różana, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana, ze względu na wzrost zachorowań na COVID – 19 odbędzie się w trybie zdalnym.

Początek obrad godz. 1330 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Siennica Różana.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 15. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 16. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Piotr Banach