KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 5 stycznia 2021, admin

Zawiadomienie w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Siennica Różana, 31.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

w sprawie uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2021 r.

 

Wójt Gminy Siennica Różana działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte Uchwałą Rady Gminy Siennica Różana Nr XVI/129/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 17,00 zł – miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 40,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji /zawiadomienia o zmianie stawek zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości/. W takim przypadku właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Ww. zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Ponadto informuję zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Siennica Różana Nr XVI/130/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, że zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Siennica Różana kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 2,00 zł w stosunku do stawki opłaty ustalonej (17 zł).

POUCZENIE

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto wbrew złożonej informacji dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

– podlega karze grzywny.

Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Leszek Proskura