KATEGORIA: GOPS Ogłoszenia

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

GOPS Ogłoszenia


Opublikowano: 4 marca 2021, admin

Komunikat dla osób otrzymujących świadczenia

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do GOPS w Siennicy Różanej wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do w/w świadczeń, tj.:

 • zmianę sytuacji dochodowej (tj. zmianę zatrudnienia, podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podjęcie stażu, uzyskanie dochodu z tytułu emerytury/renty/renty rodzinnej/renty socjalnej/zasiłku przedemerytalnego/świadczenia przedemerytalnego/ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego/ rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie stypendium doktoranckiego,
 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenia wychowawcze (500+) zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do GOPS w Siennicy Różanej wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj.:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie