KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 20 maja 2021, admin

Informacja o obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 28-05-2021 r.

Siennica Różana, dnia 20 maja 2021 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana, odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej.

Początek obrad godz. 14 00

 Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

2. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Podjęcie uchwał:

a.) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

b.) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2021 r;

c.) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w  2021 roku;

d.) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

e.) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

f.) w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021 -2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

g.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu współdziałania przy realizacji wspólnych celów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw;

h.) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

i.) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

             Piotr Banach