KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 16 czerwca 2021, admin

Informacja o obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana w dniu 23-06-2021 r.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana

Początek obrad godz. 9 00

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr XIX/2021 z obrad sesji z dnia 28 maja 2021.

3. Przyjęcie protokołu nr XX/2021 z obrad sesji wyjazdowej z dnia 11 czerwca 2021.

4. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Siennica Różana.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.

8. Rozpatrzenie sprawozdań opisowych za 2020 r.:

 • z działalności Centrum Kultury,
 • z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny,
 • z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • z realizacji Gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 • z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz innych sprawozdań Wójta Gminy:

 • opinia RIO do sprawozdania Wójta,
 • opinia (uchwała) Komisji Rewizyjnej,
 • opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok.

10.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy (podjęcie uchwały).

11. Ocena zasobów pomocy społecznej.

12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Piotr Banach