KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 17 września 2021, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 24.09.2021 R.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

 

Początek obrad godz. 8 00

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4.Interpelacje i zapytania Radnych.

5.Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2021 rok,

e) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,

f) uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,

g) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej z zakresie wykonania dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 843 relacji Chełm – Kraśniczyn – Zamość w zakresie budowy przepustu drogowego w miejscowości Kozieniec”,

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
– dotyczy działki nr 110 w miejscowości Żdżanne oraz 637 i 646 w Zagrodzie,

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
– dotyczy działek nr 779 i 780 w miejscowości Siennica Królewska Mała,

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat
– dotyczy działki nr 84 w miejscowości Zagroda,

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do trzech lat
– dotyczy mieszkania położonego na działce nr 595/40 w miejscowości Siennica Różna,

6.Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Piotr Banach