KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 października 2021, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy. Działka ewidencyjna numer 110, obręb ewidencyjny Żdżanne, gmina Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 04.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

Działka ewidencyjna numer 110, obręb ewidencyjny Żdżanne, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 • oznaczenie według katastru nieruchomości oraz w księgach wieczystych:

Działka ewidencyjna numer 110, obręb ewidencyjny Żdżanne (0014), jednostka ewidencyjna gmina Siennica Różana (060610_2).

Zapisana w księdze wieczystej ZA1K/00061850/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Krasnymstawie;

 • powierzchnia nieruchomości: 0,20 ha;
 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, oddana w dzierżawę na okres 3 lat od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2021 r.

Oznaczenie użytków i klas:

R III b – 0,19 ha;

R IV a – 0,01 ha;

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne;

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie przedmiotowej działki
to zabudowa zagrodowa.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;
 • cena nieruchomości: nie dotyczy;
 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

cena 0,79 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 • termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;
 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;
 • zgoda na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres  do trzech lat
;

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy.

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 04.10.2021 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 04.10.2021 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi Żdżanne a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została
w „Dzienniku Wschodnim”.