KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 października 2021, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy. Działki ewidencyjne numer 779 i 780, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 04.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy.

Działki ewidencyjne numer 779 i 780, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

 • oznaczenie według katastru nieruchomości oraz w księgach wieczystych

Działka ewidencyjna numer 779, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna gmina Siennica Różana (060610_2).

Działka ewidencyjna numer 780, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna gmina Siennica Różana (060610_2).

Działka 779 zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00038677/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

Działka 780 zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00035603/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie;

 • łączna powierzchnia nieruchomości: 0,45 ha;
 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, oddana w dzierżawę na okres 3 lat
od dnia 12.11.2018 r. do dnia 11.11.2021 r.

Oznaczenie użytków i klas:

R IV b – 0,45 ha;

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne;

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowe działki.

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie przedmiotowych działek
to użytki zielone.

Na ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowe działki są położone na obszarze rewitalizacji, Rada Gminy nie podjęła uchwały o ustanowieniu prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych;

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;
 • cena nieruchomości: nie dotyczy;
 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy;

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

cena 1,35 q żyta rocznie – ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Siennica Różana;

 • termin wnoszenia opłat: do 15 listopada za dany rok kalendarzowy;
 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;
 • zgoda na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Uchwała Nr XXIII/180/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres  do trzech lat
;

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy.

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 04.10.2021 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 04.10.2021 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi Zagroda a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została
w „Dzienniku Wschodnim”.