KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 października 2021, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU. Niewyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni 52,00 m2 składający się z 3 pomieszczeń (kuchnia i dwa pokoje), znajdujący się na poddaszu w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, adres: 22-304 Siennica Różana 259 B.

Siennica Różana, dnia 04.10.2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

 

Niewyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni 52,00 m2 składający się z 3 pomieszczeń (kuchnia i dwa pokoje), znajdujący się na poddaszu w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, adres: 22-304 Siennica Różana 259 B.

 

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Niewyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni 52,00 m2 składający się z kuchni, dwóch pokoi, korytarza, łazienki i WC, znajdujący się na poddaszu w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, powierzchnia działki 0,0940 ha, użytek gruntowy B – tereny zabudowy mieszkalnej.

Działka ewidencyjna 595/40 położona w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00037755/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

 

 • powierzchnia użytkowa lokalu: 52,00 m2.

 

 • opis nieruchomości:

Niewyodrębniony lokal mieszkalny o powierzchni 52,00 m2 składający się z kuchni, dwóch pokoi, korytarza, łazienki i WC, znajdujący się na poddaszu w budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana.

Do lokalu przynależy jedna piwnica.

Budynek w którym znajduje się lokal jest murowany, 4-kondygnacyjny, wyposażony
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.

Działka częściowo utwardzona.

 

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Lokal mieszkalny.

 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

 

 • cena nieruchomości: nie dotyczy.

 

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

375,44 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze brutto) w tym:

czynsz najmu: 2,30 zł/m2 = 2,30 zł/m2 x 52,0 m2 = 119,60 zł;

centralne ogrzewanie: 4,00 zł netto/m2 + 23% VAT = 4,00 zł netto/m2 x 52,0 m2
+23% VAT = 208,00 zł netto + 23% VAT = 255,84 zł brutto;

Pozostałe opłaty Najemca ponosić będzie według wskazań liczników, za wszystkie media przyłączone do budynku, na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów. Powyższe ustalono zgodnie z §1 pkt 3 Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu
za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe w budynkach
i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana.

 

 • termin wnoszenia opłat czynszu: czynsz miesięczny płatny zgodnie z terminem określonym na fakturze.

 

 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

 

 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nie dotyczy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.):  nie dotyczy.