KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 października 2021, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU. Niewyodrębniony lokal mieszkalny składający się z 4 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 55,55 m2, znajdujący się na poddaszu, w 4-kondygnacyjnym, murowanym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 04.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do WYNAJMU.

Niewyodrębniony lokal mieszkalny składający się z 4 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 55,55 m2, znajdujący się na poddaszu,
w 4-kondygnacyjnym, murowanym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 595/40, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana, adres: 22-304 Siennica Różana 259 B m. 4.

 • Oznaczenie nieruchomości gruntowej według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w gminie Siennica Różana,
w miejscowości Siennica Różana, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 595/40
o łącznej powierzchni 0,10 ha, oznaczona w całości jako użytek B – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą ZA1K/00037755/9.

 • Opis nieruchomości:

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Zabudowana jest murowanym, 4-kondygnacyjnym budynkiem (piwnica, parter, pierwsze piętro i użytkowe poddasze), wyposażonym w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i światłowód.

 • Opis przedmiotu najmu:

Niewyodrębniony lokal mieszkalny składający się z 4 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 55,55 m2 (kuchnia, trzy pokoje, korytarz, łazienka, WC), znajdujący się
na poddaszu budynku, o którym mowa w punkcie 2.

Do lokalu przynależy jedna piwnica.

Oddany w najem na okres trzech lat od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2021 r.

 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal mieszkalny;
 • Cena nieruchomości: nie dotyczy;
 • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy;
 • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

czynsz najmu: 2,30 zł/m2 = 2,30 zł/m2 x 55,55 m2 = 127,77 zł;

centralne ogrzewanie: 4,00 zł netto/m2 + 23% VAT = 4,00 zł netto/m2 x 55,55 m2
+ 23% VAT = 222,20 zł netto + 23% VAT = 273,31 zł brutto;

RAZEM: 401,08 zł brutto (słownie: czterysta jeden złotych osiem groszy brutto).

Pozostałe opłaty Najemca ponosić będzie według wskazań liczników, za wszystkie media przyłączone do budynku, na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów.

Powyższe postanowienia wynikają z § 1 ust. 3 Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe
w budynkach i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;
 • Termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;
 • Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;
 • Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XXIII/182/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 24 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do trzech lat;

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 1990 z późn. zm.):
    nie dotyczy.

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 04.10.2021 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 04.10.2021 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Różana a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.