KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 4 października 2021, admin

Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do wynajmu. Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – usługowy, składający się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 25,09 m2, znajdujący się na pierwszym poziomie, w murowanym, 3-kondygnacyjnym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 598/14, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana

Siennica Różana, dnia 04.10.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do wynajmu.

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – usługowy, składający się
z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 25,09 m2, znajdujący się
na pierwszym poziomie, w murowanym, 3-kondygnacyjnym budynku położonym na działce ewidencyjnej numer 598/14, obręb Siennica Królewska Mała, gmina Siennica Różana,

adres: 22-304 Siennica Różana 259 D.

 • Oznaczenie nieruchomości gruntowej według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w gminie Siennica Różana,
w miejscowości Siennica Różana, w obrębie ewidencyjnym Siennica Królewska Mała, oznaczona według ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 598/14
o łącznej powierzchni 0,2853 ha, oznaczona w całości jako użytek Bi – inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi księgę wieczystą ZA1K/00038677/5.

 • Opis nieruchomości:

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Zabudowana jest murowanym, 3-kondygnacyjnym budynkiem (podpiwniczenie, wysoki parter i pierwsze piętro), wyposażonym w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i światłowód.

Działka ogrodzona.

Przed budynkiem utwardzony kostką parking.

 • Opis przedmiotu najmu:

Niewyodrębniony lokal niemieszkalny – usługowy, składający się z 2 pomieszczeń
o łącznej powierzchni 25,09 m2 położony na (wysokim) parterze,
w 3-kondygnacyjnym, murowanym budynku, o którym mowa w punkcie 2.

 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: lokal niemieszkalny – usługowy;
 • Cena nieruchomości: nie dotyczy;
 • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy;
 • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

czynsz najmu: 39,86 zł netto/m2 + 23% VAT = 39,86 zł netto/m2 x 25,09 m2 + 23% VAT = 1000,09 zł netto + 23% VAT = 1230,11 zł brutto;

RAZEM: 1230,11 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście trzydzieści złotych jedenaście groszy brutto).

Pozostałe opłaty Najemca ponosić będzie według wskazań liczników, za wszystkie media przyłączone do budynku, na podstawie odrębnych umów z dostawcami mediów.

Faktura za ogrzewanie gazowe wystawiana jest oddzielnie przez Urząd Gminy, proporcjonalnie do powierzchni lokalu i zużycia gazu w całym budynku.

Powyższe postanowienia wynikają z § 1 ust. 8 Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Siennica Różana z dnia 07 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gruntów, budynków i lokali stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana oraz ustalenia stawki za centralne ogrzewanie gazowe
w budynkach i lokalach stanowiących własność/współwłasność Gminy Siennica Różana.

 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy;
 • Termin wnoszenia opłat czynszu: do końca każdego miesiąca za dany miesiąc;
 • Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy;
 • Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nie dotyczy;
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
  i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 1990 z późn. zm.):
    nie dotyczy.

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 04.10.2021 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana.

W dniu 04.10.2021 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został
na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Różana a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.