KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 8 listopada 2021, admin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży SKM dz 407-1

Siennica Różana, dnia 08.11.2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Siennica Różana podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Działka ewidencyjna numer 407/1, obręb Siennica Królewska Mała 0007, jednostka ewidencyjna Siennica Różana 060610_2, gmina Siennica Różana, powiat krasnostawski, województwo lubelskie. 

 • oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych:

Działka ewidencyjna numer 407/1, obręb ewidencyjny Siennica Królewska Mała (0007), jednostka ewidencyjna Siennica Różana (060610_2).

 Działka 407/1 zapisana jest w księdze wieczystej ZA1K/00062930/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie; 

 • powierzchnia nieruchomości: 0,78 ha; 
 • opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, rolna, niezabudowana, położona bezpośrednio przy drodze powiatowej 3133L Kasjan-Siennica Różana, z możliwością pełnego uzbrojenia.

Oznaczenie użytków i klas: Ps/PsIII-0,08ha, R/RIVa-0,11ha, R/RIIIb-0,52ha, Br/RIIIb-0,07ha.

Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym:

„służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 407/1 pasem ziemi
o szerokości 4,5 (cztery i pół) metra biegnącym od drogi gminnej nr 988 przez działkę
nr 407/1 od strony południowej działki, zgodnie ze szkicem tej drogi oznaczonym kolorem zielonym na załączonej mapie na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 413/2, 414/2, 415/2, 416/2, 423/2, 424/2”.

Aktualny sposób zagospodarowania: grunty orne; 

 • przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Gmina Siennica Różana nie  posiada  ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową działkę.

  

Zgodnie z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siennica Różana, przyjętego uchwałą nr XXI/137/2017 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica Różana, Urząd Gminy Siennica Różana zaświadcza, że przeznaczenie działki 407/1 to zabudowa zagrodowa, grunty orne i użytki zielone.

Na ww. działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani w specjalnej strefie rewitalizacji.

W stosunku do ww. nieruchomości nie podjęta została uchwała w sprawie zmiany planu lub studium.

W granicach oraz sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie planuje się lokalizacji siłowni wiatrowych; 

 • termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy; 
 • cena nieruchomości: 

40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

 • wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy; 

 • wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy;
 • termin wnoszenia opłat: nie dotyczy; 
 • zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy; 
 • informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

 

 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 20 grudnia 2021 r.

 

Powyższy wykaz wywieszono w dniu 08.11.2021 r., na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siennica Różana. W dniu 08.11.2021 r. wykaz ukazał się na stronie internetowej Urzędu Gminy, BIP, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wsi Siennica Królewska Mała  a informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowana została w „Dzienniku Wschodnim”.