KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie


Opublikowano: 26 listopada 2021, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 3.12.2021 R.

I N F O R M A C J A

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 13 00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2021 z dnia 24 września 2021.
 1. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2021 z dnia 10 października 2021.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 1. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Siennica Różana na 2021 rok,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego  w  2021 roku – pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Rozbudowa drogi Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  w  2021 roku – pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wierzchowiny,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  w  2021 roku – pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej Chełm – Kraśniczyn – Zamość w zakresie budowy chodnika  w miejscowości Żdżanne,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.,
  • w sprawie określania rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
  • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania „Usługa indywidualnego transportu door to door na terenie gminy Siennica Różana”,
  • w sprawie wprowadzenia „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w gminie Siennica Różana”,
  • w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
   z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana i Wójta Gminy Siennica z analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
 1. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.
 1. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Banach