KATEGORIA: Ogłoszenie

Fotogaleria

Gmina przyjazna środowisku

Gmina Przyjazna Środowisku

Ogłoszenie
Opublikowano: 18 lutego 2022, admin

Informacja O Obradach Sesji Rady Gminy Siennica Różana W Dniu 25 lutego 2022 r.

Podaję do publicznej wiadomości, że najbliższa sesja Rady Gminy Siennica Różana odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siennica Różana.

Początek obrad godz. 900

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Siennica Różana do Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego;

b) w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Siennica Różana na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

c) w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica Różana;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024;

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026;

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na 2022 rok;

h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;

i) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego wraz z odpowiedzią na skargę;

j) w sprawie rozpatrzenia petycji;

k) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do trzech lat;

l) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy Siennica Różana na 2022 rok.

6. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy za 2021 rok oraz Stałych Komisji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2021 rok.

8) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole prowadzonej przez Gminę Siennica Różana.

9) Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego.

10) Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11) Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

             Piotr Banach